ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
(hatályos 2018. október 1.-től visszavonásig)

Jelen dokumentum tartalmazza a Wojtczak Marek egyéni vállalkozó (5900 Orosháza, Rákóczi út 6. adószám: 67295124 – 1 – 24), mint szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett http://www.kulfoldiallasok.eu internetes oldalon keresztül elérhető „Ausztriai/németországi komplex munkavállalói szolgáltatás csomag” Felhasználó általi használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”).

Az ÁSZF tartalmazza a http://www.kulfoldiallasok.eu weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”) keresztül igénybe vehető komplex szolgáltatás csomag (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) Felhasználó általi használatának feltételeit.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, és nem megtekinthető.

Felhasználó a Honlap használatával, a Szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1.     A Szolgáltató

Név: Wojtczak Marek Egyéni Vállalkozó
Székhely: 5900 Orosháza, Rákóczi út 6.
Nyilvántartási szám: 500120066

Adószám: 67295124 – 1 – 24

Számlavezető pénzintézet:  OTP Bank Nyrt. Orosházi Fiók
Számlaszám:
HU36 1176 3330 2928 9884 0000 0000

E-mail cím:  kapcsolat@kulfoldiallasok.eu
Telefonszám: +36 70 639 0046

 

2.     Fogalmak

Felhasználó: A Szolgáltatást igénybe vevő, munkavállalásra jogosult 18. életévét betöltött természetes személy.

Fogyasztó: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Címzett: Azok az Ausztriában és Németországban honos jogi és természetes személyek, akik részére a szolgáltatás keretében Felhasználó pályázati anyagainak küldésére sor kerül.

 

3.     A honlapon Elérhető Szolgáltatás

A Honlapon a Felhasználó pályázati anyagküldés és munkaügyi tanácsadás szolgáltatást vehet igénybe. A pályázati anyagküldés és munkaügyi tanácsadás nem minősül munkaerő közvetítésnek, a Szolgáltató csupán arra vállal felelősséget, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően pályázati anyagot jutasson el a Címzetteknek illetve pályázatának pozitív elbírálása esetén felkészítse a Felhasználót a külföldi munkavállalásra.

A Szolgáltatás keretében kifejezetten csak a vendéglátáshoz kapcsolódó tevékenységet végző, Ausztriában és Németországban honos munkaadók érhetőek el.

A Honlapon elérhető Szolgáltatás igénybevétele jelentkezési lap kitöltéshez kötött. A Honlap kezdőfelülete, a Szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatások a jelentkezési lap kitöltése nélkül is elérhetőek.

Jelentkezés menete:

A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés, amennyiben Fogyasztóval jön létre, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A Szolgáltató elektronikus úton a sikeres regisztrációt követően visszaigazolja a szerződés létrejöttét.

A Felhasználó a megadott adatokat mindvégig tudja javítani a regisztráció véglegesítéséig. Amennyiben hibásan kerültek megadásra az adatok, és ennek ellenére a regisztráció véglegesítése megtörtént, az adatok a Szolgáltató felé elektronikus úton eljuttatott jelzéssel módosíthatóak.

A Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni a kapcsolat@kulfoldiallasok.eu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató gondoskodik a regisztráció törléséről.

A Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

4.     A Szolgáltatás tárgya

 

 

 

 

 

 

 

5. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA, MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJA

A Szolgáltató 240 Euró, azaz kettőszáznegyven euró szolgáltatási díjra jogosult, mely szolgáltatási díjat a Felhasználó számla ellenében köteles a Szolgáltató részére megfizetni. A szolgáltatási díj két egyenlő részletben esedékes: az első részlet a Felhasználó külföldi munkába állásának első napját követő 45. napon belül, a második részlet a Felhasználó külföldi munkába állásának első napját követő 75. napon belül esedékes. A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítéséért a szolgáltatási díjon felül egyéb költség megtérítésére nem jogosult. A jelen szerződésben meghatározott fizetési határidő módosítása csak elektronikus úton benyújtott írásos kérelem útján, a Szolgáltató engedélyével módosítható!

 

 6. FELELŐSSÉG

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Szolgáltató oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Mivel a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás a pályázati anyagküldés és a munkaügyi tanácsadás, mely nem minősül munkaközvetítésnek, a Felhasználó külföldi munkavállalása esetén a Szolgáltató a munkaadó által biztosított munkakörülményekért illetve a munkaadó által biztosított szállásért és ellátásért nem felel!

 

7. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA

 

8. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Felhasználó jogosult:

A szerződő felek a nem szabályozott kérdésekre a hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.